283 893 495 (Po - 萾: 7:30 - 17 hod, P? 7:30 - 16:00)
Registrace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní spole鑞osti

INDUSTRIAL CZ, spol. s r.o.

se sídlem K Hutím 1040/4, Praha 9 – Hloub靦ín

identifika鑞í ?iacute;slo: 63670801

zapsané v obchodním rejst?iacute;ku vedeném M靤tským soudem v Praze, sp. zn.: C 37904

pro prodej zbo?iacute; prost鴈dnictvím on-line obchodu umíst靚ého na internetové adrese www.duocroi.com

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spole鑞osti INDUSTRIAL CZ, spol. s r.o., se sídlem K Hutím 1040/4, Praha 9 - Hloub靦ín, identifika鑞í ?iacute;slo: 63670801, zapsané v obchodním rejst?iacute;ku vedeném M靤tským soudem v Praze, sp. zn C 37904. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ? 89/2012 Sb., ob鑑nský zákoník (dále jen „ob鑑nský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ?kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prost鴈dnictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístn靚é na internetové adrese www.duocroi.com (dále jen „webová stránka“), a to prost鴈dnictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na p?iacute;pady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zbo?iacute; od prodávajícího, je právnickou osobou 鑙 osobou, je?jedná p鴌 objednávání zbo?iacute; v rámci své podnikatelské 鑙nnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je mo瀗é sjednat v kupní smlouv? Odchylná ujednání v kupní smlouv?mají p鴈dnost p鴈d ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou?aacute;stí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v 鑕ském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav?iacute;t v 鑕ském jazyce.

1.5.      Zn靚í obchodních podmínek m鶠e prodávající m靚it 鑙 dopl騩vat. Tímto ustanovením nejsou dot鑕na práva a povinnosti vzniklá po dobu ú鑙nnosti p鴈dchozího zn靚í obchodních podmínek.

 

2.       U嶪VATELSKÝ Ú菶T

2.1.      Na základ?registrace kupujícího provedené na webové stránce m鶠e kupující p鴌stupovat do svého u瀒vatelského rozhraní. Ze svého u瀒vatelského rozhraní m鶠e kupující provád靦 objednávání zbo?iacute; (dále jen „u瀒vatelský ú鑕t“). V p?iacute;pad? 瀍 to webové rozhraní obchodu umo烌uje, m鶠e kupující provád靦 objednávání zbo?iacute; té?bez registrace p?iacute;mo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      P鴌 registraci na webové stránce a p鴌 objednávání zbo?iacute; je kupující povinen uvád靦 správn?a pravdiv?všechny údaje. Údaje uvedené v u瀒vatelském ú鑤u je kupující p鴌 jakékoliv jejich zm靚?povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v u瀒vatelském ú鑤u a p鴌 objednávání zbo?iacute; jsou prodávajícím pova瀘vány za správné.

2.3.      P?iacute;stup k u瀒vatelskému ú鑤u je zabezpe鑕n u瀒vatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml鑕nlivost ohledn?informací nezbytných k p?iacute;stupu do jeho u瀒vatelského ú鑤u.

2.4.      Kupující není oprávn靚 umo瀗it vyu?iacute;vání u瀒vatelského ú鑤u t鴈tím osobám.

 

3.      UZAV谽NÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zbo?iacute; umíst靚á ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzav?iacute;t kupní smlouvu ohledn?tohoto zbo?iacute;. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob鑑nského zákoníku se nepou瀒je.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zbo?iacute;, a to v鑕tn?uvedení cen jednotlivého zbo?iacute;, které je dostupné na sklad? V p?iacute;pad? 瀍 zbo?iacute; nebude dostupné na sklad? zavazuje se prodávající o této skute鑞osti neprodlen?informovat kupujícího v鑕tn?termínu dodání zbo?iacute; a zm靚y výše ceny tohoto zbo?iacute;. Po zaslání tohoto oznámení bude následovat postup dle odst. 3.4. Ceny zbo?iacute; jsou uvedeny v鑕tn?dan?z p鴌dané hodnoty a všech souvisejících poplatk? Ceny zbo?iacute; z鵶távají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena mo瀗ost prodávajícího uzav?iacute;t kupní smlouvu za individuáln?sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zbo?iacute;. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zbo?iacute; uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v p?iacute;padech, kdy je zbo?iacute; doru鑟váno v rámci území 萫ské republiky.

3.4.      Pro objednání zbo?iacute; vyplní kupující objednávkový formulá?ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulá?obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zbo?iacute; (objednávané zbo?iacute; „vlo?iacute;“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. zp鵶obu úhrady kupní ceny zbo?iacute;, údaje o po瀉dovaném zp鵶obu doru鑕ní objednávaného zbo?iacute; a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zbo?iacute; (dále spole鑞?jen jako „objednávka“).

3.5.      Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tla?iacute;tko „objednat zbo?iacute;“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím pova瀘vány za správné. Prodávající neprodlen?po obdr瀍ní objednávky toto obdr瀍ní kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v u瀒vatelském rozhraní 鑙 v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je v瀌y oprávn靚 v závislosti na charakteru objednávky (mno瀞tví zbo?iacute;, výše kupní ceny, p鴈dpokládané náklady na dopravu) po?aacute;dat kupujícího o dodate鑞é potvrzení objednávky (nap?iacute;klad písemn?鑙 telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru鑕ním p鴌jetí objednávky (akceptací), je?je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s pou瀒tím komunika鑞ích prost鴈dk?na dálku p鴌 uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p鴌 pou瀒tí komunika鑞ích prost鴈dk?na dálku v souvislosti s uzav鴈ním kupní smlouvy (náklady na internetové p鴌pojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, p鴌鑕m?tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.       CENA ZBO?Iacute; A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zbo?iacute; a p?iacute;padné náklady spojené s dodáním zbo?iacute; dle kupní smlouvy m鶠e kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp鵶oby:

 v hotovosti v provozovn?prodávajícího na adrese K Hutím 1040/4, Praha 9;

 v hotovosti na dobírku v míst?ur鑕ném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostn?p鴈vodem na ú鑕t prodávajícího ?46714770/2700, vedený u spole鑞osti UniCredit Bank      (dále jen „ú鑕t prodávajícího“);

 bezhotovostn?platební kartou;

4.2.      Spole鑞?s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zbo?iacute; ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovn?jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zbo?iacute;.

4.3.      Prodávající nepo瀉duje od kupujícího zálohu 鑙 jinou obdobnou platbu. Tímto není dot鑕no ustanovení 鑜. 4.6 obchodních podmínek ohledn?povinnosti uhradit kupní cenu zbo?iacute; p鴈dem.

4.4.      V p?iacute;pad?platby v hotovosti 鑙 v p?iacute;pad?platby na dobírku je kupní cena splatná p鴌 p鴈vzetí zbo?iacute;. V p?iacute;pad?bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dn?od uzav鴈ní kupní smlouvy, p?iacute;padn?jiné lh鵷y sjednané mezi kupujícím a prodávajícím.

4.5.      V p?iacute;pad?bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbo?iacute; spole鑞?s uvedením variabilního symbolu platby. V p?iacute;pad?bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu spln靚 okam瀒kem p鴌psání p?iacute;slušné ?aacute;stky na ú鑕t prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávn靚, zejména v p?iacute;pad? 瀍 ze strany kupujícího nedojde k dodate鑞ému potvrzení objednávky (鑜. 3.6), po瀉dovat uhrazení celé kupní ceny ješt?p鴈d odesláním zbo?iacute; kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ob鑑nského zákoníku se nepou瀒je.

4.7.      P?iacute;padné slevy z ceny zbo?iacute; poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemn?kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecn?závaznými právními p鴈dpisy, vystaví prodávající ohledn?plateb provád靚ých na základ?kupní smlouvy kupujícímu da騩vý doklad – fakturu. Prodávající je plátcem dan?z p鴌dané hodnoty. Da騩vý doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zbo?iacute; a zašle jej v elektronické podob?na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na v靌omí, 瀍 dle ustanovení § 1837 ob鑑nského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zbo?iacute;, které bylo upraveno podle p?aacute;ní kupujícího nebo pro jeho osobu, jako?i zbo?iacute;, které bylo po dodání nenávratn?smíseno s jiným zbo?iacute;m.

5.2.      Nejedná-li se o p?iacute;pad uvedený v 鑜. 5.1 鑙 o jiný p?iacute;pad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob鑑nského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 鑤rnácti (14) dn?od p鴈vzetí zbo?iacute;, p鴌鑕m?v p?iacute;pad? 瀍 p鴈dm靦em kupní smlouvy je n靕olik druh?zbo?iacute; nebo dodání n靕olika ?aacute;stí, b鞛í tato lh鵷a ode dne p鴈vzetí poslední dodávky zbo?iacute;. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lh鵷?uvedené v p鴈dchozí v靦? Pro odstoupení od kupní smlouvy m鶠e kupující vyu瀒t vzorový formulá?poskytovaný prodávajícím, jen?tvo?iacute; p?iacute;lohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy m鶠e kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího 鑙 na adresu elektronické pošty prodávajícího industrial@industrial.cz.

5.3.      V p?iacute;pad?odstoupení od kupní smlouvy dle 鑜. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od po?aacute;tku ruší. Zbo?iacute; musí být prodávajícímu vráceno do 鑤rnácti (14) dn?od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zbo?iacute; prodávajícímu.

5.4.      V p?iacute;pad?odstoupení od smlouvy dle 鑜. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající pen鞛ní prost鴈dky p鴌jaté od kupujícího do 鑤rnácti (14) dn?od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zp鵶obem, jakým je prodávající od kupujícího p鴌jal. Prodávající je takté?oprávn靚 vrátit pln靚í poskytnuté kupujícím ji?p鴌 vrácení zbo?iacute; kupujícím 鑙 jiným zp鵶obem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit p鴌jaté pen鞛ní prost鴈dky kupujícímu d?iacute;ve, ne?mu kupující zbo?iacute; vrátí nebo proká瀍, 瀍 zbo?iacute; prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zbo?iacute; je prodávající oprávn靚 jednostrann?zapo?iacute;st proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Do doby p鴈vzetí zbo?iacute; kupujícím je prodávající oprávn靚 kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém p?iacute;pad?vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyte鑞ého odkladu, a to bezhotovostn?na ú鑕t ur鑕ný kupujícím.

 

6.       P谽PRAVA A DODÁNÍ ZBO?Iacute;

6.1.      V p?iacute;pad? 瀍 je zp鵶ob dopravy smluven na základ?zvláštního po瀉davku kupujícího, nese kupující riziko a p?iacute;padné dodate鑞é náklady spojené s tímto zp鵶obem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zbo?iacute; na místo ur鑕né kupujícím v objednávce, je kupující povinen p鴈vzít zbo?iacute; p鴌 dodání.

6.3.      V p?iacute;pad? 瀍 je z d鵹od?na stran?kupujícího nutno zbo?iacute; doru鑟vat opakovan?nebo jiným zp鵶obem, ne?bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru鑟váním zbo?iacute;, resp. náklady spojené s jiným zp鵶obem doru鑕ní.

6.4.      P鴌 p鴈vzetí zbo?iacute; od p鴈pravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal?zbo?iacute; a v p?iacute;pad?jakýchkoliv závad toto neprodlen?oznámit p鴈pravci. V p?iacute;pad?shledání porušení obalu sv靌?iacute;cího o neoprávn靚ém vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p鴈pravce p鴈vzít.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLN蘊Í

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledn?práv z vadného pln靚í se ?iacute;dí p?iacute;slušnými obecn?závaznými p鴈dpisy (zejména ustanoveními § 1914 a?1925, § 2099 a?2117 a § 2161 a?2174 ob鑑nského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, 瀍 zbo?iacute; p鴌 p鴈vzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, 瀍 v dob? kdy kupující zbo?iacute; p鴈vzal:

  1. má zbo?iacute; vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující o鑕kával s ohledem na povahu zbo?iacute; a na základ?reklamy jimi provád靚é,
  2. se zbo?iacute; hodí k ú鑕lu, který pro jeho pou瀒tí prodávající uvádí nebo ke kterému se zbo?iacute; tohoto druhu obvykle pou?iacute;vá,
  3. je zbo?iacute; v odpovídajícím mno瀞tví, mí鴈 nebo hmotnosti a
  4. zbo?iacute; vyhovuje po瀉davk鵰 právních p鴈dpis?

7.3.      Projeví-li se vada v pr鵥靐u šesti m靤íc?od p鴈vzetí, má se za to, 瀍 zbo?iacute; bylo vadné ji?p鴌 p鴈vzetí.

7.4.      Práva z vadného pln靚í uplat騯je kupující u prodávajícího v jeho sídle. Za okam瀒k uplatn靚í reklamace se pova瀠je okam瀒k, kdy prodávající obdr瀍l od kupujícího reklamované zbo?iacute;.

7.5.      Další práva a povinnosti stran související s odpov靌ností prodávajícího za vady m鶠e upravit reklama鑞í ?aacute;d prodávajícího.

 

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zbo?iacute; zaplacením celé kupní ceny zbo?iacute;.

8.2.      Prodávající je oprávn靚 k prodeji zbo?iacute; na základ?瀒vnostenského oprávn靚í. 巌vnostenskou kontrolu provádí v rámci své p鵶obnosti p?iacute;slušný 瀒vnostenský ú鴄d. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj?vykonává Ú鴄d pro ochranu osobních údaj? 萫ská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodr瀘váním zákona ? 634/1992 Sb., o ochran?spot鴈bitele, ve zn靚í pozd靔ších p鴈dpis?

8.3.      Kupující tímto p鴈bírá na sebe nebezpe?iacute; zm靚y okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ob鑑nského zákoníku.

 

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

9.1.      Ochrana osobních údaj?kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem ? 101/2000 Sb., o ochran?osobních údaj? ve zn靚í pozd靔ších p鴈dpis?

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním t靋hto svých osobních údaj? jméno a p?iacute;jmení, adresa bydlišt? identifika鑞í ?iacute;slo, da騩vé identifika鑞í ?iacute;slo, adresa elektronické pošty a telefonní ?iacute;slo (dále spole鑞?vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj?prodávajícím, a to pro ú鑕ly realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro ú鑕ly vedení u瀒vatelského ú鑤u. Nezvolí-li kupující jinou mo瀗ost, souhlasí se zpracováním osobních údaj?prodávajícím také pro ú鑕ly zasílání informací a obchodních sd靗ení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údaj?v celém rozsahu dle tohoto 鑜ánku není podmínkou, která by sama o sob?znemo烌ovala uzav鴈ní kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na v靌omí, 瀍 je povinen své osobní údaje (p鴌 registraci, ve svém u瀒vatelském ú鑤u, p鴌 objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvád靦 správn?a pravdiv?a 瀍 je povinen bez zbyte鑞ého odkladu informovat prodávajícího o zm靚?ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údaj?kupujícího m鶠e prodávající pov禅it t鴈tí osobu, jako瀟o zpracovatele. Krom?osob dopravujících zbo?iacute; nebudou osobní údaje prodávajícím bez p鴈dchozího souhlasu kupujícího p鴈dávány t鴈tím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neur鑙tou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob?automatizovaným zp鵶obem nebo v tišt靚é podob?neautomatizovaným zp鵶obem.

9.7.      Kupující potvrzuje, 瀍 poskytnuté osobní údaje jsou p鴈sné a 瀍 byl pou鑕n o tom, 瀍 se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj?

9.8.      V p?iacute;pad? 瀍 by se kupující domníval, 瀍 prodávající nebo zpracovatel (鑜. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údaj? které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 瀒vota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep鴈sné s ohledem na ú鑕l jejich zpracování, m鶠e:

  1. po?aacute;dat prodávajícího nebo zpracovatele o vysv靦lení,
  2. po瀉dovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Po?aacute;dá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údaj? je mu prodávající povinen tuto informaci p鴈dat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle p鴈dchozí v靦y po瀉dovat p鴌m禅enou úhradu nep鴈vyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SD蘈ENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbo?iacute;m, slu瀊ami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sd靗ení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.   ZÁV蘎E萅Á USTANOVENÍ

11.1.  Pokud vztah zalo瀍ný kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani鑞í) prvek, pak strany sjednávají, 瀍 vztah se ?iacute;dí 鑕ským právem. Tímto nejsou dot鑕na práva spot鴈bitele vyplývající z obecn?závazných právních p鴈dpis?

11.2.  Je-li n靕teré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú鑙nné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jeho?smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p鴌bli瀠je. Neplatností nebo neú鑙nností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zm靚y a dopl騥y kupní smlouvy 鑙 obchodních podmínek vy瀉dují písemnou formu.

11.3.  Kupní smlouva v鑕tn?obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podob?a není p?iacute;stupná.

11.4.  P?iacute;lohu obchodních podmínek tvo?iacute; vzorový formulá?pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru鑟vání INDUSTRIAL CZ, spol.s.r.o., K Hutím 1040/4, 198 00 Praha 9, adresa elektronické pošty: industrial@industrial.cz, telefon 283 891 466.

11.6.  Od 1.3.2017- Podle zákona o evidenci tr瀍b je prodávající povinen vystavit kupujícímu ú鑤enku. Zárove?je povinen zaevidovat p鴌jatou tr瀊u u správce dan?online; v p?iacute;pad?technického výpadku pak nejpozd靔i do 48 hodin.     .

 

Soubory ke sta瀍ní:

Formulá?pro odstoupení od smlouvy

Formulá?pro uplatn靚í reklamace

 

V Praze      dne: 1.9.2015                                                                                

河南彩票 临海市 湖北省 钟祥市 大同市 兰溪市 湘潭市 松滋市 铁力市 彭州市 厦门市 宜春市 邹城市 彭州市 山东省 金昌市 平度市 海南省 双滦区 忻州市 葫芦岛市 十堰市 平度市 潞城市 临沂市 阜新市 普兰店市 汉川市 兴城市 都匀市 枣庄市 安达市 烟台市 高邮市 梅河口市 江油市 白银市 丰城市 孝义市 石首市 池州市 葫芦岛市 福建省 金华市 梅河口市 胶州市 上虞市 大石桥市 江阴市 吉首市 大庆市 铁力市 深州市 山西省 厦门市 项城市 永州市 原平市 明光市 耒阳市